Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen tájékoztató a www.kertvarazs-online.hu weboldalon üzemelő webáruház (továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetőjének (továbbiakban: „Üzemeltető”) adatkezelési szabályzata, amely a Webáruház felhasználók (továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

1. Az adatkezelő adatai
Fábián József ev.
Székhely: 5100 Jászberény, Kertész u. 5.
E-mail: kertvarazs.online@gmail.com
Adószám: 52417469-2-36
Kapcsolattartó neve: Fábián József , Fábiánné Völgyi Erzsébet

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik, az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető egy elektronikus belső nyilvántartásban rögzíti, melyhez kizárólag az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá. Üzemeltető a jelen tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatok nem kerülnek Magyarországon kívül továbbításra.

2. Az adatfeldolgozó adatai
SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-989642
E-mail: marketing@salesnet.hu

3. A Webáruházban történő vásárlás, illetve önkéntes hírlevél feliratkozás során kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

3.a. Termék rendelés leadása a Webáruházban
Érintett személyek: előzetes regisztráció nélkül vagy előzetes regisztrációt követően a Webáruházban termék rendelést leadó természetes vagy jogi személyek („Vásárlók”)
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím és telefonszám
Adatkezelés célja: A Webáruházban leadott megrendelés kiszolgálása (teljesítése) és nyomon követése, dokumentálása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 (egy) év. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön 1 éven (azaz egybefüggő 12 hónapos időtartamon) keresztül nem jelentkezik be a létrehozott felhasználói fiókjába, a regisztráció alkalmával megadott adatokat a Szolgáltató törli. A regisztrált felhasználónak is lehetősége van fiókjának törlésére.

3.b. Számlázás
Érintett személyek: előzetes regisztráció nélkül vagy előzetes regisztrációt követően a Webáruházban termék rendelést leadó természetes vagy jogi személyek
Kezelt személyes adatok: (számlázási) név, e-mail cím, számlán feltüntetésre kerülő cím vagy székhely és ún. áfás számla igénylése esetén adószám
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése; Számviteli bizonylat kiállítása és megőrzése (Számviteli tv. 165.§ és 169.§)
Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 (nyolc) év

3.c. Szállítási adatok
Érintett személyek: Vásárlók
Kezelt személyes adatok: a kiszállítási rovatban átvevőként megadott személy neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, továbbá szállítási cím, emelet/ajtó pontossággal
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 (egy) év

3.d. Hírlevél feliratkozás
Érintett személyek: a hírlevél feliratkozás opciót kiválasztó Vásárlók
Kezelt személyes adat: e-mail cím
Adatkezelés célja: értesítés újdonságokról, akciókról.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett személy önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a feliratkozást követő 3 (három) év, vagy amennyiben a vásárló korábban leiratkozik a hírlevélről, úgy a leiratkozás időpontjáig

4. Az online számlázás és a szállítás lebonyolításában résztvevő szolgáltatók:
Számlázás (számlázz.hu) - KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu, 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

A Felhasználó az adatkezelő által a www.kertvarazs-online.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az KBOSS.hu Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím.

A Vásárló a Honlap használatával hozzájárulását adja, hogy adatai továbbításra kerüljenek a KBOSS.hu Kft.-nek.

Szállítás - Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

A Felhasználó az adatkezelő által a www.kertvarazs-online.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím.

A Vásárló a Honlap használatával hozzájárulását adja, hogy adatai továbbításra kerüljenek a Magyar Posta Zrt.-nek.

5. Hírlevél, személyre szabott hírlevél

5.1. A weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra.
A regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.
Hírlevél esetében az Üzemeltető mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevélről leiratkozás (a hozzájárulás visszavonása) történhet a hírlevél alján található „Hírlevél leiratkozás" gombra kattintva, vagy a Felhasználó e-mailben vagy postai úton való kérésére. A Felhasználó az Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti a kertvarazs.online@gmail.com e-mail címen is. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

5.2. Személyre szabott hírlevél
Az Üzemeltető a hírlevélre feliratkozott Felhasználók személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében az Üzemeltető a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott Felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a Felhasználói számára.
A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra az 5.1. pontban leírtak az irányadóak. Amennyiben a Felhasználó leiratkozik a hírlevélről, a továbbiakban személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

6. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Webáruház https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Webáruházon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Webáruházat, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

8. Az érintett jogai
Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról/jogalapjáról és időtartamáról, elkérheti a kezelt adatokat, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését (kivéve Számviteli tv. szerinti megőrzési kötelezettség) az Adatkezelő fenti elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

9. Jogorvoslati lehetőségek
Aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, de a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Jászberény 2023. november 1.